www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe | Takaisin uutiskirjeeseen
Maa-ainesten inventointi ja käytön seuranta

Soraa ja muita maa-aineksia käytetään jatkuvasti rakennustoiminnassa. Soran, murskeen ja muiden maa-ainesten ottaminen on yleensä luvanvaraista toimintaa. Uusien ottoalueiden käyttöönotto edellyttää suunnittelua ja ympäristötekijöiden huomioimista. Ottomäärät, alin suunniteltu ottotaso ym. on määritettävä yhdessä viranomaisten kanssa. Myös toiminnan lopettamisen jälkeinen maisemointisuunnitelma on laadittava.

Otetun maa-aineksen määrä sekä käytettävissä olevien massojen seuranta ja raportointi on tärkeää kaikille toiminnassa mukana oleville, kuten:
  • kunnan ja ympäristöhallinnon viranomaiset
  • kiinteistöjen omistajat
  • maa-ainesten ottolupien haltijat
  • ostajat sekä kuljetusliikkeet

Blom tarjoaa nopeat ja edulliset tiedonkeruumenetelmät sekä suunnitteluun että inventointiin ja seurantaa. Meillä on arkistossa laajoilta alueilta maastotietoja, jotka perustuvat suoritettuihin ilmakuvauksiin ja laserkeilauksiin. Nämä ovat käytettävissä BlomURBEX on-line palvelumme kautta sekä tietysti erillisinä tilauksina. Tarkempiin inventointeihin tarjoamme tiedonkeruun mm. helikopterilla suoritettavalla laserkeilauksella.

Kun päätös ottotoiminnan aloittamisesta on tehty mm. Geologisen Tutkimuskeskuksen tietojen perustella, suunnittelussa voidaan käyttää Blom:n tarjoamia maastotietoja BlomURBEX:n kautta. Näin saadaan tarpeelliset perustiedot.

Kuva: Suljetun kaivoksen mallintaminen olemassa olevan ilmakuva-aineiston perusteella. Mallia voidaan käyttää toiminnan uudelleen käynnistämisessä. Vastaavasti voidaan mallintaa ja kartoittaa tilanne ennen ottotoiminnan aloittamista.
 

Suljetun kaivoksen mallintaminen olemassa olevan ilmakuva-aineiston perusteella. Mallia voidaan käyttää toiminnan uudelleen käynnistämisessä. Vastaavasti voidaan mallintaa ja kartoittaa tilanne ennen ottotoiminnan aloittamista.
.


Ottotoiminnan seuranta ja jäljellä olevien massojen arviointi perustuu säännöllisin väliajoin suoritettuihin mittauksiin. Laserkeilaus on nopea ja tehokas menetelmä näiden suorittamiseksi. Nykyaikainen paikannustekniikka mahdollistaa mittaukset ilman aikaa vieviä ja kalliita maastomittauksia.

Otetut ja jäljellä olevat massat voidaan raportoida koko ottoalueelle sekä jaoteltuna kiinteistöittäin. Maanmittauslaitoksen numeerinen kiinteistörajakartta (NKRK) on hyvä perusta tälle jaotukselle.

Taulukko: Otetut ja jäljellä olevat massat kiinteistöittäin.

Otetut ja jäljellä olevat massat kiinteistöittäin.


Raportointihetken tilanne voidaan dokumentoida ilmakuvalla, joka orto-oikaistaan ja sidotaan koordinaatistoon. Alimman ottotason mukainen tilanne voidaan laskea ja näin esittää tilanne ottotoiminnan päättymisen jälkeen.

Ortoilmakuva alueesta
 Suunniteltu tilanne ottotoiminnan päätyttyä


<--Takaisin uutiskirjeeseen

Blom Product Brochures | Blom Case Studies | YouTube

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki, Finland
Tel: 358 10 322 8940, Fax:
358 10 322 8941
info.fi@blomasa.com