www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe | Takaisin uutiskirjeeseen
Hälytysvalmiuden parantaminen paikkatiedon avulla

Paikkatiedon ja paikkatietojärjestelmien (GIS) käyttö hälytyspalveluiden, kuten poliisin, palokun-nan ja sairaanhoidon, tukitoiminnoissa on jatkuvasti lisääntymässä. Modernin paikkatietojärjes-telmän avulla hälytyspalveluiden työntekijät saavat tärkeää, jopa ihmishenkiä säästävää tietoa. Lisäksi paikkatietojärjestelmässä on mahdollisuus aineistojen katseluun, mittauksiin ja omien merkintöjen tekemiseen, minkä ansiosta se on erinomainen työkalu hätätilanteissa, toimintojen suunnittelussa ja tapahtumaraporteissa. Paikkatiedon avulla voidaan parantaa suunnitelmia ja tehostaa kentällä tapahtuvaa operointia.

Blom toimittaa asiakkailleen sekä aineiston että työpöytäsovelluksen, joka voidaan integroida osaksi asiakkaan omaa työympäristöä. Käyttäjällä on pääsy tarvitsemaansa paikkatietoaineis-toon Blomin oman paikkatietopalvelimen välityksellä, tai paikallisesti asiakkaan omalta koneelta tai palvelimelta. Blomin paikkatietoaineistoja ja työkaluja voidaan hyödyntää myös muissa paik-katietosovelluksissa plugin-ratkaisujen avulla. Blomin ratkaisut vastaavat hälytys- ja turvalli-suuspalveluita tarjoavien asiakkaiden vaativimpiinkin tarpeisiin.

Brysselin alueen palo- ja pelastuspalvelu (SIAMU-DBDMH)
Blom on saanut aitiopaikalta todistaa paikkatiedon käytön lisääntymistä hälytyspalveluita tuottavien toimi-joiden keskuudessa. Belgiassa, Brysselin seudun palokunta- ja sairaanhoitopalveluista vastaava SIAMU-DBDMH on esimerkki näitä palveluita tuottavasta toimijasta, joka toimii tiiviissä yhteistyössä Blomin kans-sa varmistaakseen, että sillä on käytössä uusimmat ja tehokkaimmat hälytyspalvelut.

Tulipalojen sammutus sekä onnettomuuksien pelastus- ja sairaanhoitopalveluiden koordinointi ovat SIAMU:n vastuualueita. SIAMU vastaa myös tulipaloja ennaltaehkäisevistä toimista sekä paloturvallisuu-teen liittyvistä koulutuspalveluista Brysselin alueella. 24 tuntia päivässä ja seitsemän päivää viikossa katta-van päivystyksen hoitamiseen tarvitaan lähes tuhannen palomiehen työpanosta. Tämän lisäksi 150 henki-löä työskentelee hallinnollisissa ja teknisen puolen työtehtävissä.

SIAMU haluaa ylläpitää toimivaa ja modernia suunnittelu-, ennaltaehkäisy- ja lähetysjärjestelmää, sekä savuttaa optimaaliset vasteajat ja ylläpitää parasta mahdollista turvatasoa sekä palomiehille että alueen asukkaille. Varmistaakseen nämä tavoitteet SIAMU on valinnut työkalukseen BlomDESKTOP Viewer™-ohjelmiston ja aineistoksi Blomin tuottamat korkearesoluutioiset orto- ja viistokuvat.
DBlomDESKTOP Viewer™ ja uniikki paikkatietoaineisto tuovat uusia ulottuvuuksia suunnitteluun ja ennal-taehkäisyyn mahdollistaen kohteiden tarkastelun jopa 12 eri kuvakulmasta ennen saapumista tapahtu-mapaikalle. BlomOBLIQUE™ viistokuvat mahdollistavat SIAMU:n nähdä kaikki palopostit, viemäriaukot, ilmajohdot, risteykset, lasikatot, ovet, ikkunat ja muut kohteet hämmästyttävän tarkasti. On ensisijaisen tärkeää, että hälytystehtäviä suorittavat henkilöt tietävät mitä odottaa, kun he saapuvat tapahtumapai-kalle. Tällainen tieto säästää aikaa, resursseja ja jopa ihmishenkiä.

“Tämän tyyppistä sovellusta on palomiesten keskuudessa odotettu jo pitkään. Blomin uniikit viistokuvat ovat työntekijöillä käytössä jokapäiväisessä työssä sekä toimistoissa että kenttä-työssä, he todella hyötyvät tästä dynaamisesta työkalusta. BlomOBLIQUE viistokuvat auttavat meitä säästämään aikaa, resursseja ja kaikista tärkeimpänä, ihmishenkiä”, kerrotaan Brysse-lin alueen palokunnasta.

Uniikki paikkatietoaineisto
Blomin toimittamien paikkatietoaineistojen, kuten viistokuvien, käytöstä on useita eri hyötyjä. SIAMU pystyy tarkastamaan tapahtumapaikan rakenteet jo ennen sinne saapumista. Kuvilta voidaan tehdä myös mittauksia, joten esimerkiksi rakennusten korkeuksia tai etäisyyksiä toisista rakennuksista voidaan hel-posti selvittää. Lisäksi kentällä tapahtuva toiminta tehostuu kun siellä työskenteleville henkilöille voidaan lähettää katuosoite- ja koordinaattitietoja sekä kuvia kohteista mobiililaitteisiin. Kuvat ja muu aineisto antavat arvokasta tietoa kohteesta jo tapahtumapaikalle mentäessä, kuten vesipostien ja sprinklereiden sijainnit, sekä tuulen suunnan vaikutuksen evakuointialueeseen. SIAMU voi myös tutkia kattorakenteita, sekä selvittää kohteet jotka voivat haitata pelastustöitä.

Paikkatietoon kohdistuvan mielenkiinnon kasvamisen myötä myös alan yritysten tuottamien aineistojen laatu on noussut erittäin korkeatasoiseksi. Korkeatasoisten ilmakuva-aineistojen lisäksi katunäkymäkuvat ovat viime vuosien aikoina tulleet voimakkaasti markkinoille. Blom tarjoaa myös kaduilta ja muilta liiken-neväyliltä tallennetut, korkearesoluutioiset 360-asteiset BlomSTREET-katunäkymäkuvat. Cyclomedian kehittämällä teknologialla tuotetut katunäkymäkuvat antavat aivan uudenlaiset mahdollisuudet katujen ja niiden varrella olevien rakennusten tarkasteluun ja visualisointiin.

 
BlomDESKTOP Viewer
Blomin omassa BlomDESKTOP™ työpöytäsovelluksessa voidaan hyödyntää offline-aineistoja tai online-aineistoja joko WMS-palvelun kautta tai Blomin oman BlomURBEX-paikkatietopalvelimen kautta. BlomDESKTOP Viewer-sovelluksen toiminnallisuuksiin kuuluvat edistykselliset ja helppo-käyttöiset visualisointi-, navigointi-, mittaus-, kysely- ja eksportointityökalut. BlomDESKTOP Viewerin etu on monipuolisuus; ohjelmistossa pystyy tarkastelemaan sekä 2D- että 3D-aineistoa ja siinä on tuki suurimmalle osalle kaupallisia paikkatietoaineistoformaatteja.

 

<--Takaisin uutiskirjeeseen

 
Blom Product Brochures | Blom Case Studies | YouTube

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki, Finland
Tel: 358 10 322 8940, Fax:
358 10 322 8941
info.fi@blomasa.com