www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe | Tillbaka till nyhetsbrevet
Högupplöst laserskanning och stereokartering i infrastrukturprojekt

Inför säsongen 2012 introducerade Blom det senaste Topeye-systemet där man utvecklat ett system med en kombination av högupplöst laserskanning och högupplöst flygfotografering med stereoövertäckning. Systemet användes flitigt i Norden under 2012 inom infrastruktur såsom vägar, järnvägar och kraftledningar. Det nya systemets bättre prestanda gav de utökade möjligheter man hade hoppats på vilket har kunnat verifieras i en rad projekt.

Lennart Gimring på teknikkonsultföretaget Vectura sammanfattar de svårigheter man idag ställs inför vid traditionell mätning inom infrastruktur. ”Idag är det svårt att få tillgång till mätning längs våra vägar och järnvägar. Tätare trafik och snabbare tåg gör det till en farlig och utsatt arbetsmiljö för de som mäter, samtidigt som det har stor negativ inverkan på trafiken som helt eller delvis måste stängas av”.

”Man har länge haft behov av en teknik som samlar in geografisk information utan att behöva vistas inom arbetsområdet och som klarar de höga krav på kvalité och fullständighet som ställs i dessa typer av projekt”, fortsätter Lennart.
I ett pågående vägprojekt åt Trafikverket har Vectura utvärderat resultatet från det senaste Topeye-systemet.

Datainsamling
Innan datainsamlingen utfördes en noggrann stråkplanering för att säkerställa lämpligt överlapp mellan stråken och tidpunkten planerades till en tidpunkt då bra satellitkonfiguration kunde uppnås. Skanningen utfördes från helikopter på en höjd av 300 m med laserskanning av 30 punkter/m2 och flygfotografering med en markupplösning på ca 0,03 m.

Flygbild med 0,03 m upplösning


Markering och inmätning av stödpunkter i terrängen gjordes med totalstation från ett väldefinierat koordinatsystem vilket var en viktig förutsättning för att uppnå kraven. Stödpunkterna placerades med cirka 2 km mellanrum utanför vägområdet vilket gjorde att ingen behövde utsättas för risk med att vistas bland trafiken.

Höjdmodell
Laserdata utjämnades med hjälp av de överlappande stråken och reducerades från systematiska fel, följt av en klassificering och markeditering för att erhålla höjdmodellen. Höjdmodellen anpassades slutligen till de inmätta stödpunkterna.

Den upprättade höjdmodellen kontrollerades mot inmätta kontrollytor i höjd och resultatet visade sig väl uppnått de krav som hade satts upp inför projektstart. Medelavvikelsen på samtliga kontrollytor kunde beräknas till 5 mm vilket är ett kvitto på att höjdmodellen anpassats väl till referenssystemet i höjd. Den maximala medelavvikelsen mot en enskilt inmätt kontrollyta som kunde detekteras var 17 mm.

Det här visar att vi uppnår de krav som ställs i denna typ av projekt om man planerar uppdraget på rätt sätt och utför datainsamlingen med rätt utrustning. Vi kommer framöver att slippa utsätta vår personal för risker och samtidigt få ekonomiska och tidmässiga fördelar säger Lennart Gimring.

Punktmoln med ca 30 punkter/m²


Stereokartering
Kartering genom helikopterburen flygfotografering har länge använts inom infrastruktursegmentet. Tidigare har man utfört kartering direkt i ortofoton med cirka 5 cm upplösning vilket har medfört att man inte alltid klarar de noggrannhetskrav som ställs. Den största nackdelen dock har varit att man inte ser vissa objekt vilket alltid inneburit en komplettering med traditionell teknik i fält vilket är förknippat med förseningar och kostnader.

Eftersom det nya stereosystemet fotograferar med fullständig stereoövertäckning samt att kamerans geometri och orienteringsparametrar är väl bestämda kan man utföra stereokartering. Istället för att kartera i ortofoton med 5 cm markupplösning kan man stereokartera i blocktriangulerade bilder vilket ger en helt annan detaljeringsgrad. ”I projektet som utvärderades fick man känslan av att kartera med 2 cm upplösning eller bättre och ser detaljer som tidigare varit omöjlig att kartera, t ex skyltar, staket, kantstenar, stolpar och för att inte tala om alla detaljer på järnvägens bangårdar” säger Peter Östrand, affärsområdesansvarig för Infrastructure & Utility på Blom.

Planeringen för kommande säsong har redan påbörjats och Bloms strategi är att sprida denna teknik samt ha två system tillgängliga i Norden redan i mars-april.

<--Tillbaka till nyhetsbrevet

 
Blom Product Brochures | Blom Case Studies | YouTube

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Hammarbacken 6B, 191 49 Sollentuna, Sweden
Tel: 08-578 247 00, Fax: 08-578 247 01
info.se@blomasa.com