www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe | Tillbaka till nyhetsbrevet
Inventering och volymberäkning av deponier

Volymberäkningar av grus och annat fyllnadsmaterial kan levereras av Blom och är baserade på insamling av geografisk data från luftburna sensorer. Eftersom all datainsamling utförs från luften påverkas inte verksamheten på anläggningen av insamlingen. För deponiägarna innebär det inga ekonomiska bortfall på grund av stillestånd i produktionen.

Åtgång av material behöver beräknas med jämna mellanrum, både för planering av tillgängliga kvantiteter, men också för ekonomisk rapportering för beräkning av anläggningsvärdet i deponin.

Dessa volymberäkningar framtagna från geografiska data används ofta i deponins verksamhet samt i kommunikationen med andra aktörer.


Ortofoto och höjddata över ett delområde i en deponi.


Dessa geografiska data kan även användas mot myndigheter som beviljar tillstånd

Blom erbjuder snabba och kostnadseffektiva lösningar för regelbunden volyminventering. Dessa enhetliga geografiska data samlas in och är användbara under hela produktionsanläggningens livscykel. Regelbunden inventering av utvunnet material och en jämförelse av gamla data med nuvarande situation ger en historisk bra bild av produktionen.


Rapport över material som använts och tillgängliga volymer


Bloms geografiska data ger även underlag till produktionsplaneringen och kan också användas för beräkningar av avrinning och behov för dränering av exempelvis lakvatten.

Blom erbjuder en stor mängd geografiska produkter såsom ortofoton, digitala kartor, höjddata, avrinningskartor och volymberäkningar. Alla dessa data kan distribueras via Bloms online-tjänst, BlomURBEX™.

Rapporter om utvunnet och återstående material kan produceras för hela områden eller uppdelat i delområden.

 Modellering av höjddata med skuggning uppdelat i delområden


<--Tillbaka till nyhetsbrevet

Blom Product Brochures | Blom Case Studies | YouTube

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Hammarbacken 6B, 191 49 Sollentuna, Sweden
Tel: 08-578 247 00, Fax: 08-578 247 01
info.se@blomasa.com