www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe | Tillbaka till nyhetsbrevet
BlomSTREET™ användbara bilder för inventering av cykelbanor

Många kommuner ser att välplanerade cykelbanor spelar en viktig roll i strävan efter ett hållbart samhälle. För att bilresorna skall minska måste det vara attraktivt att välja andra färdmedel. De cykelbanor som finns måste därför vara ändamålsenliga, trygga och säkra. ”Våra gatubilder BlomSTREET™ går utmärkt att samla in på gång- och cykelvägar. Gatubilderna är lämpliga för användning vid inventering, mätning och bedömning av framkomlighet i kommunens cykelnät”, säger Bodil Sundberg, Nordisk Marknadschef på Blom.

Trafikverket har i sin GCM-handbok (Gång/Cykel/Moped - handbok) utformat standarder för drift och underhåll av gång-, cykel- och mopedtrafik. Genom att utföra en inventering av nätet kan man få en enhetlig och jämförbar bild av kommunens gång- och cykelbanor. Det ger också en bra grund för åtgärder för att vidare kunna bygga ut och förbättra gång- och cykelnätet.
 

BlomSTREET ™ bilden visar exempel på stråk där cykel och fotgängare inte separerats.


Generellt ser man flera delar som är viktiga för att cykelbanorna skall vara ändamålsenliga och framkomliga för sina trafikanter. Dels skall cykelbanan vara separerad från biltrafiken, dels är bra belysning viktig för att ge framkomlighet under stora delar av året. Som cyklist vill man gärna ha ett sammanhängande stråk utan tvära kurvor och en cykelbana som innehåller genomtänkta, tydliga vägmålningar. Det är även viktigt att gående och cyklister är separerade för att undvika onödiga stopp. ”Allt detta går på ett enkelt sätt att bedöma om man samlat in gatubilder över cykelnätet”, säger Bodil Sundberg.


  ”För att kunna göra en genomgående inventering av cykelnätet är BlomSTREET™-bilderna väldigt ändamålsenliga. Genom att fotografera cykelnätet kan man på ett bra sätt få underlag för fortsatta studier och åtgärder”, förklarar Bodil Sundberg. ”Vi monterar gatubildskameran på taket av en fyrhjuling. Fyrhjulingen är framkomlig även på trängre gång- och cykelvägar samt genom tunnlar”, berättar Bodil Sundberg.

”I bilderna kan man enkelt bedöma om två cyklister kan mötas utan att exempelvis inkräkta på fotgängarnas utrymme. Det går också enkelt att bedöma om cykel- och gångtrafik är separerad, på samma sätt som cykel- och biltrafik. Eftersom det går att mäta i BlomSTREET™-bilderna kan man enkelt se om cykel-, gångvägar och sidoområden följer de riktlinjer som finns definierade.

I bilderna går det också enkelt att se om det finns skymd sikt på grund av vegetation, tunnlar eller tvära kurvor. Bilderna utgör ett överlägset underlag för att kunna åtgärda farliga passager och på så sätt förebygga olyckor” avslutar Bodil Sundberg

BlomSTREET™-kamera monterad på en fyrhjuling

 

<--Tillbaka till nyhetsbrevet

 
Blom Product Brochures | Blom Case Studies | YouTube

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Hammarbacken 6B, 191 49 Sollentuna, Sweden
Tel: 08-578 247 00, Fax: 08-578 247 01
info.se@blomasa.com